Lokale Samråd – vejen frem mod lokal indflydelse, også for Folkeuniversitetet

Dansk Folkeoplysnings Samråd arbejder for, at der etableres samråd i alle landets kommuner. Arbejdet foregår i samarbejde mellem de store landsdækkende oplysningsforbund (AOF, DOF, FOF, LOF og Netop), Daghøjskoleforeningen og Folkeuniversitetet.

Idéen bag projektet er enkel:                                                                                                                                      

Samråd i alle landets kommuner vil sætte den folkeoplysende voksenundervisning på dagsordenen i kommunalpolitik, sikre gode lokale vilkår og rammer samt optimal brug af ressourcer, inspirere til løbende udvikling af den enkelte oplysningsvirksomhed og give tværgående erfaringsopsamling og sparring af høj værdi for de deltagende foreninger, skoler og komitéer.

Et samråd defineres således:                                                                                                                                            

Et samråd for den folkeoplysende voksenundervisning er et dialogforum og et interessevaretagelsesorgan for den folkeoplysende voksenundervisning. Et samråd består som minimum af repræsentanter fra en kommunes oplysningsforbund/aftenskoler og kan også have repræsentanter fra lokale daghøjskoler og folkeuniversitetet. Et samråd mødes jævnligt med det formål at drøfte, koordinere og eventuelt igangsætte initiativer af fælles interesse, ikke mindst i relation til interessevaretagelse overfor kommunen. Samarbejdets indhold fastlægges i det enkelte folkeoplysende samråd. Samarbejdet kan være formelt vedtaget, men det er ingen forudsætning for at udgøre et samråd for den lokale folkeoplysende voksenundervisning. Samarbejdet skal imidlertid være mere og have en fastere form end blot at mødes ad hoc.                                                                                                                                                                                        

Der er mindst 3 gode grunde til lokale samråd for den folkeoplysende voksenundervisning, som de 3 skoleformer (aftenskole, daghøjskole og folkeuniversitet) repræsenterer:

-          Lokale samråd sikrer en fælles og stærk synlighed overfor kommunalpolitikere og forvaltning

-          Lokale samråd sikrer bedre forhold for den kommunale folkeoplysning, f.eks. i forhold til økonomi og lokaler

-          Lokale samråd styrker og øger borgernes tilbud om folkeoplysning

Selv om Folkeuniversitetet ikke modtager kommunal støtte, men derimod statstilskud er vi stærkt til stede i de fleste af landets 96 kommuner. Vi er således en væsentlig del af den samlede folkeoplysning, som vi jo  også deler lovgrundlag med, og vi regnes med til den brogede flok af folkeoplysende organisationer på linie med oplysningsforbund og daghøjskoler. Derfor skal vi selvfølgelig med i de lokale samråd, og vi skal spille en aktiv rolle også i den sammenhæng. Tag derfor kontakt til de øvrige folkeoplysende organisationer i jeres lokalområde og vær med til at arbejde for en styrkelse af folkeoplysningens mange facetter.

Dansk Folkeoplysnings Samråd har oprettet en samrådspulje på 500.000 kr. til lokale udviklingsprojekter, hvor der maksimalt kan søges om 50.000 kr. pr. projekt. Det er en forudsætning for at få del i puljen, at ansøgeren er en lokalafdeling af enten Folkeuniversitetet, Daghøjskoleforeningen eller AOF, DOF, FOF, LOF og NETOP. Alle de nævnte, som har virksomhed i en kommune, skal inviteres til at deltage i projektet med henblik på etablering af et bredt funderet samråd. Et projekt skal endvidere have til formål at styrke det lokale samarbejde mellem de folkeoplysende organisationer i en kommune, og målet skal være at få etableret et samråd eller videreudvikle et eksisterende samråd.                                                                            En mindre del af puljen (25.000 kr.) er afsat til afholdelse af udgifter til opstartsmøder. Der gives kun puljemidler én gang pr. kommune, dog kan der både gives udviklingsmidler og tilskud til opstartsmøde.

Nærmere oplysninger om Samrådets initiativ fås på følgende hjemmesidelink:

www.dfs.dk/lokalesamraad/lokalesamraad.aspx

Har I yderligere spørgsmål eller forslag, så kontakt straks undertegnede eller udviklingskonsulent Helle Bjerregaard på Dansk Folkeoplysnings Samråd, tlf. 33 26 03 71 eller hhb@dfs.dk

Søren Eigaard

Tlf  65 50 27 27 -  Mail sei@fu.dk

 

Ny viden i hele Nordjylland

Folkeuniversitetet i Aalborg
Indsigt, udvikling og oplevelser!

Folkeuniversitetet i Nordjylland tilbyder hvert år en perlerække af gode tilbud. Mød os i Aalborg og landsdelens mange komiteer; fra Skagen i nord til Hobro i syd.
Du kan altid finde en opdateret oversigt over arrangementerne i programmet, der udsendes i januar og august.

Se www.fuaalborg.dk der er opdateret med de mange tilbud.

Tilmeld dig Københavns forårsprogram

Folkeuniversitetet i København


Hjerneforskning, kalkmalerier, Beethovens klaversonater og danmarkshistorie. Det er blot nogle få af de mange emner, du kan fordybe dig i til foråret, når vi blænder op for et nyt semester på Folkeuniversitetet i København.

Tilmeldingen er åben!